CARACTERÍSTIQUES I US DEL BIDÓ

Els bidons lacats es destinen principalment a contenir productes delicats, bé pot ser per evitar alteracions en la seva qualitat o per evitar la corrosió que pugui exercir el material sobre la xapa per contacte directe.

El seu objectiu és emmagatzemar i transportar les matèries sense alterar el seu estat o aparença.

Les laques utilitzades, són en base PHENOLICA, ja sigui total o parcialment al costat EPOXY.

Aquestes laques compleixen les normatives sanitàries establertes per FDA i la UE.

Els vernissos interns, són aplicats sota les condicions òptimes, per donar-los major resistència tècnica i mecànica, mitjançant assecatge en forn industrial a temperatures d’entre 230 º-280º.

La laca pot aplicar-se tant a bidons per a sòlids com a bidons per a líquids. Utilitzant en el cas dels envasos per líquids, brocals i taps prèviament lacats.